Socijalni znakovi alkoholizma

 

Kao hronična, progresivna bolest, alkoholizam  u različitom obimu i različitom brzinom zahvata sve životne sfere. Najranije i najbrojnije posledice nastaju u socijalnoj sferi. Socijalne posledice se javljaju u svim fazama razvoja alkoholizma. Pod socijalnim znakovima alkoholizma podrazumevamo uticaj alkoholizma na bračni, porodični, radni i društveni život alkoholičara. Najranije i najbrojnije posledice nastaju u bračno-porodičnom životu.

Rezultati višegodišnjih istraživanja porodičnog života alkoholičara sugerišu da su sve porodične oblasti manje ili više poremećene.

Najčešće isticana posledica na bračno-porodični život je progresivna socijalna izolacija porodice, ukoliko se izuzme drastično osiromašenje i iskrivljavanje porodičnih komunikacija i interakcija.

Vremenom alkoholičar počinje da zapušta i sebe i porodicu. Ne brine ga što mu se porodica povremeno raspada. Sve manje komunicira sa bračnim drugom i sve se više udaljava od nje. Dolazi do ozbiljnih seksualnih problema koji prelaze u seksualnu udaljenost koja može da pređe u odbojnost. Kod alkoholičara se javlja alkoholna ljubomora. Dolazi do svakodnevnih svađa, optuživanja, vike, pretnji, fizičkih obračuna, pretnji rastavom ili napuštanjem, i na kraju dolazi do rastave.

Alkoholičar se sve više udaljava od svoje dece, izbegava kontakte sa decom zbog griže savesti zbog lošeg roditeljstva. On se ne interesuje za svoju decu, ne zna gde su, šta rade, šta žele. Vremenom uopšte ništa ne zna o njima: ne zna koliko imaju godina, u koji razred idu, kakvi su učenici, ko su njihovi drugovi i drugarice, kakve probleme imaju, itd. Komunikacija između alkoholičara i dece se potpuno gubi.

Postepeno se formira bolestan obrazac ponašanja kod svih članova porodice - međusobno se optužuju i traže krivca za nastalo stanje i ulažu dodatni napor da bi preuzeli na sebe obaveze alkoholičara koji zbog svog pijenja sve manje i manje obavlja porodične dužnosti i obaveze.

Dolazi do problema na radnom mestu: česta kašnjenja i izostanci zbog pijenja, konzumiranje alkohola na radnom mestu, degradiranje, nekompetentnost, osećaj manje vrednosti zbog opadanja kvaliteta rada. U krajnjem slučaju dolazi do otkaza koji se objašnjava  neslaganjem sa šefom, "nameštaljkom", ljubomorom kolega.

Počinje da se ponaša ispod svog obrazovnog, socijalnog i kulturnog nivoa. U prevodu: zanemaruje svoj spoljašnji izgled i svoj ugled. Nije mu stalo ni do čijeg mišljenja.

Interesuje ga samo alkohol.

Karakteristično je da alkoholičar za svoju nevolju okrivljuje sve i svakog ali nikako sebe.

Ekscesivno pijenje i alkoholizam se smatraju i uzročnim činiocima drugih socijalnih problema. Posebno se ističe povezanost alkoholizma i raznih vidova kriminaliteta.Pod uticajem alkohola vrši se procentualno natprosečno veliki broj prekršaja, pri čemu je recidivizam neobično izražen. Kod alkoholičara je učestalost teškog kriminaliteta i prekršaja nekoliko puta veća nego kod ostalog odraslog stanovništva. Alkoholičari su značajno češće vršili paljevine iz osvete i netrpeljivosti nego nealkoholičari. Alkoholičari čine krivična dela "na mah", provocirani situacionim činiocima.

Nazad