Definicija alkoholizma i alkoholičara

 

Definicija Potkomiteta za pitanja alkoholizma Svetske zdravstvene organizacije, doneta 1951.- e godine, glasi:

"Alkoholičarem se smatra osoba koja ekscesivno pije i čija je zavisnost od alkohola tolika, da pokazuje vidljive duševne poremećaje ili takve pojave koje ukazuju na oštećenja fizičkog i psihičkog zdravlja; poremećaje odnosa s drugim ljudima i pogoršanje njenog socijalnog i ekonomskog stanja ili pokazuje samo znakove takvog razvoja. "

Mnogi stručnjaci smatraju da je ovo "socijalna definicija", te da ne naglašava dovoljno medicinske posledice konzumiranja alkohola, tj.da prenaglašava one socijalne.

 

Po Jellineku, da bi se neko stanje označilo alkoholizmom, trebalo bi da ispunjava bar jedan od sledećih kriterijuma:

  1. Psihičku i fizičku zavisnost

  2. Progresiju somatskih, psihijatrijskih i neuroloških komplikacija

  3. Gubitak kontrole nad pićem

  4. Nemogućnost apstinencije.

Navedeni činioci su i danas osnovni klinički kriterijumi i nalaze se u svim savremenim klasifikacijama.

 

U kliničkoj upotrebi se nalazi medicinska definicija (Despotović): 

“Alkoholizam je hronična, progresivna bolest, recidivantnog karaktera, koju karakteriše želja za pijenjem alkoholnih pića u cilju postizanja zadovoljstva. U razvojnoj fazi bolesti obavezno nastaju telesna i duševna oštećenja, koja su posredno ili neposredno posledice uzimanja alkohola. Progresivna deterioracija ličnosti je glavna karakteristika ove bolesti.”

U nemedicinskim strukama je aktuelna ekološka definicija, bihejvioralni model, prema kojem: 

“Alkoholizam je stil života, rizičan oblik življenja, posledica ekoloških odnosa u društvu.” (Hudolin)

 

Prema psihoanalitičkom pristupu (Abraham): 

“Alkoholizam je način bežanja od realnosti i sredstvo za zadovoljstva bez truda.”

 

Mihaljević kaže: 

"Alkoholizam je socijalno medicinska bolest zavisnosti koja nastaje dugotrajnim i prekomernim pijenjem, te dovodi do zdravstvenih, porodičnih i širih društvenih problema. Alkoholičar je ona osoba koja prekomerno konzumira alkoholna pića duži niz godina, tako da joj je pijenje postalo sastavni deo života i ponašanja."

 

Prema alkohologu dr Gačiću: 

“Svako ponovljeno pijenje bez obzira na količinu i učestalost, koje stvara odredjene probleme i teškoće (zdravstvene i/ili socijalne), znak je alkoholizma i zahteva stručnu pomoć.

Nazad