Rehabilitacija

 

Rehabilitacija je proces bio-psiho-socijalnog prilagođavanja fizički ili mentalno hendikepirane osobe da se reintegriše u društveni život i rad. Krajnji cilj svake rehabilitacije je razvoj potencijala ostatka organizma do te mere da se osigura optimalna integracija bolesnika u svakodnevni život i posao.

Rehabilitacija je složen proces, koja jedino timskim radom garantuje uspeh. Članovi tima za rehabilitaciju obično su: neuropsihijatar, psiholog, socijalni radnik, medicinska sestra, radni terapeut, itd.

Postoje tri vrste rehabilitacije:

Po Roteru: "O rehabilitaciji možemo govoriti kada je postignut toliki stepen psihičkog i telesnog zdravlja, koji preko resocijalizacije dovodi do dovoljnog socijalnog, egzistencijalnog i porodičnog poboljšanja, tako da je pacijent u stanju da bez pomoći, a prema svojim individualnim sposobnostima i potrebama, usmerava svoj život."

Dakle, kod rehabilitacije alkoholičara je osnovni zahtev uspostavljanje i održavanje apstinencije. Na tome se zasnivaju ostali zahtevi, a to su preuzimanje osnovnih bioloških i socijalnih uloga u porodici, prihvatanje i održavanje socijalnih uloga u radnoj sredini, postizanje profesionalne rehabilitacije, itd.

Iz ovoga sledi da se rehabilitacija ne ograničava samo na apstinenciju, već obuhvata "ozdravljenje" i napredovanje na svim životnim planovima.

Nazad